Huiselijke zorgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucis domestiques door Rik Wouters, 1913

                          jaar van gieting: 1924; er bestaan minstens 10 afgietsels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met het vogeltje, wier tedere naaktheid, schriel en nietig, schuil gaat achter haar breeden rug. De Vlaamsche volksvrouw is geen al te best gezelschap voor de gebeeldhouwde schoonen op de bovengang; niet voor de sierlijke Pharao’s-dochter die Mozes in het biezen mandje draagt, noch voor de fijne Romeinsche met haar hoofdje als van een tengere prinses. Kalm en onbekommerd voor het deftige beeldenvolk in ’t rond staat ze daar en domineert de omgeving door haar uitdagende kracht.

 

Zware zwierigheid

 

Op nobele bevalligheid zal ze, met haar kloeke leden, haar in veel arbeid uitgerijpte vormen, zeker niet bogen; maar iets in den welgezinden monkel op haar pittig-mooi gezicht zegt ons dat de man, die haar maakte, de rijke levenskracht van haar karakteristieke verschijning boven zulke schoonheid koos. Hij deed dan ook geen poging om haar te ‘veredelen’, te ‘vergeestelijken’, te ‘idealiseren’, - want juist zóó, in haar zware zwierigheid, was ze hem lief: zijn ideaal van weelderig vrouwenschoon.

 

 

 

                  

 

 

 

Rechtzinnige voorstelling

 

Met de sterk gespierde bloote armen uit de korte mouwen van haar werkjak makkelijk over elkaar gelegd, rust ze op haar stevige heupen, waarrond het voorschoot in wijde plooien hangt, die lang afvallen langs den breeden schoot over de onzichtbare voeten. Het groote hoofd wat schuin, overziet ze den gedanen arbeid met de blijmoedige kalmte van een, die zijn werk beheerscht, - en we voelen dat de kunstenaar haar ook zóó gewild heeft, - hij, man van hartstochtelijke levensliefde en arbeidskracht, - onversierd en levensecht, geen tot bovenmenschelijkheid opgevoerd symbool, maar rechtzinnige voorstelling van den gewonen, dagelijkschen, rustig-aanvaarden arbeid.

 

Forsche welstandigheid

 

Groot aangezien, groot uitgevoerd en toch binnen de grenzen der eenvoudigste realiteitsweergave gehouden, rijst daar als een overtuigend beeld van Rubensiaansche volkskracht en Rubesiaansche scheppingsdrang … de struische Vlaamsche vrouw en schijnt te wachten en van haar hoog voetstuk neer te zien of daar, uit de diepte der traphal, de kleine dappere Vlaming die haar maker is en die zoo lang reeds worstelt tegen een

 

 

                                                                                              Algemeen Handelsblad, 10 juni 1916

 

 

 

 

 

 

 

Nel Deurinckx was de vrouw en muze van de kunstenaar. Zij heeft model gestaan voor het beeld. Ze vertelde later: “Op een avond, terwijl Rik me zijn beeldhouwplannen toevertrouwde, bleef ik rechtstaan, met gekruiste armen, het hoofd lichtjes voorovergebogen, peinzend. Ik zag Rik naar penseel en papier grijpen en koortsig tekenen ... Ik was er me niet van bewust, dat hij de eerste hand legde aan dit kunststuk "Huiselijke zorgen", intieme en grootse figuur".

 

Het beeld doet denken aan ‘Penelope’, een beeld van de Parijzenaar Emile-Antoine Bourdelle dat in 1912 ontstond. Wouters bezocht dat jaar Parijs, misschien kende hij het werk.

 

 

 


 

Rik Wouters (B, 1882-1916)

 

Wikipedia

 

Wouters is maar 34 jaar oud geworden. Hij begon als beeldhouwer, maar stapte later ook over op schilderen. In verf kon hij met kleuren het licht vangen. In 1911 kreeg hij een contract bij een galerie wat hem min of meer een vast inkomen opleverde. In de jaren die volgden tot WO I maakte hij zijn beste werken waaronder deze zorgelijke huisvrouw en een buste van Ensor.

 

 

                                                          Hoog voetstuk vereist

 

                                                       

 

                                                                                                                                               Algemeen Handelsblad, 3 mei 1916

 

 

Uit ‘De Tijd’ van 3 november 1927: “Het groote gipsbeeld van Rik Wouters “huiselijke zorgen”, dat op de eerste verdieping van het Sted. Museum tegenover de trap is geplaatst, werd vervangen door een afgietsel in brons.”

 

                                                       

 

 

 

 

 


 

Stedelijk Museum Amsterdam

 

Foto’s: september 2012

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in het Stedelijk Museum Amsterdam